Microsoft Windows Desktop Runtime 6.0.3.31024

Microsoft Windows Desktop Runtime 6.0.3.31024

Microsoft Corporation – Open Source – Windows

Tổng quan

Microsoft Windows Desktop Runtime là một Open Source phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.781 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Windows Desktop Runtime là 6.0.8.31518, phát hành vào ngày 10/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/10/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0.7.31422, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Windows Desktop Runtime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Microsoft Windows Desktop Runtime Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft Windows Desktop Runtime!

Cài đặt

người sử dụng 11.781 UpdateStar có Microsoft Windows Desktop Runtime cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản